Reklamace a vrácení

Mrzí nás, pokud není něco tak, jak mělo být a stala se nějaká chyba.

 

Jak výrobek reklamovat?

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené; oznamte zjištěné vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace co nejdříve prodávajícímu prostřednictvím e-mailu support@brani.cz, abychom urychlili vyřízení vaší žádosti. 

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců ode dne, kdy vy nebo vámi určená osoba převezmete zboží. Reklamaci je třeba uplatnit co nejdříve po zjištění vady, aby nedošlo k rozšíření vady a zároveň, aby bylo možné určit správnou příčinu vady.

Reklamované zboží zasílejte na níže uvedenou adresu spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro reklamaci

Brani s.r.o.

Poděbradova 28 

Brno - Královo Pole

612 00

Zakoupení věci prokažte předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku (nevyžádané dobírky budou vráceny zpět na adresu odesílatele). Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o jejím podání. Sledovací číslo si uchovejte minimálně do té doby, než od nás obdržíte potvrzení o převzetí zásilky.

Při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Prodávající vám vydá potvrzení o tom, kdy jste právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Berete na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili;
  • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
  • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním;
  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
  • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

 

Poškození při přepravě

Zásilku převezměte a zkontrolujte bezodkladně po převzetí. V případě poškozeného obsahu reklamace přepravy vyřizujeme obratem. Upozorňujeme, že řidič nemá povinnost čekat na rozbalení zásilky a pokud už je zásilka jednou předaná nemůže ji vzít zpět do přepravy.

Můžete se rozhodnout zásilku nepřevzít, ale v tom případě je nutné zaznamenat vaši výhradu do předávacího protokolu přepravce.

Lhůta pro kontrolu a uplatnění reklamace přepravy jsou dva pracovní dny od převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty nebudeme reklamace přepravy akceptovat.

Seznam poškozeného zboží a fotodokumentaci (zejména krabici s přepravními štítky, detail poškození přepravní krabice, balení uvnitř krabice, poškozené zboží) nám pošlete do dvou pracovních dnů od převzetí zboží na e-mail support@brani.cz. Po potvrzení přijetí reklamace z naší strany můžete balení zásilky i rozbité zboží zlikvidovat.

Práva a povinnosti týkající se reklamace zboží jsou blíže upraveny v Obchodních podmínkách.

 

Jak výrobek vrátit?

V případě, že se rozhodnete od smlouvy odstoupit a vrátit zboží bez udání důvodu, informujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu support@brani.cz do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená osoba převezmete zboží. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít náš formulář.  

Zboží, které chcete vrátit, nám zašlete společně s oznámením o odstoupení a dokladem o koupi, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu:

Brani s.r.o.

Poděbradova 28 

Brno - Královo Pole

612 00

Při vrácení zboží hradíte plně náklady spojené s vrácením zboží. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme a budou vráceny na adresu odesílatele. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o jejím podání. Sledovací číslo si uchovejte minimálně do té doby, než od nás obdržíte potvrzení o převzetí zásilky. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, pokud bylo zboží vyrobeno na zakázku nebo upraveno podle přání zákazníka.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Brani s.r.o., se sídlem Košinova 18, 612 00 Brno-Královo Pole, identifikační číslo: 04580133, formou jednostranného právního jednání (například oznámením zaslaným e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení výše a následně ho přidat do zásilky s vráceným zbožím, případně přiložit ke zboží vlastní formulář.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. U zboží, které bylo dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět spolu s dokladem o koupi na adresu Brani s.r.o., Poděbradova 28, 612 00 Brno - Královo Pole.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající má právo zásilky zaslané dobírkou odmítnout. Spotřebitel bere na vědomí, že zásilku zašle se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky. Sledovací číslo je vhodné si uchovat minimálně do té doby, než spotřebitel obdrží od prodávajícího potvrzení o převzetí zásilky. 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to, jestliže spotřebitel neodstupuje od kupní smlouvy jen částečně (vrátí jen část zboží). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jiný. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel nemůže, mimo jiné, odstoupit od smlouvy v případě, pokud bylo zboží upraveno podle přání zákazníka. V případě, že spotřebitel zašle zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající právo zásilku odmítnout.

Pro více informací o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží viz Obchodní podmínky.